VF软件的破解

Eddy 发布于2010-1-17 17:12:16 分类: 加密解密 已浏览loading 网友评论0条 我要评论

今天crack了个VF写的软件。其实破解VF写的软件有个很好的工具,可以说是必杀技,那就是WinHex^_

注册机代码贴下,留作备份。

代码:

Private Sub cmdGet_Click()
Dim X As Long, XX As Long, I As Integer
Dim username As String, machineid As String, strReg As String
Dim user As String
username = UCase(Trim(txtUser.Text))
If Len(Trim(username)) < 4 Then
    MsgBox "Óû§Ãû²»ÉÙÓÚ4¸ö×Ö·û!", vbOKOnly, "ÌáʾÐÅÏ¢"
    Exit Sub
End If
machineid = Trim(txtID.Text)
X = 0
For I = 1 To Len(Trim(username))
Select Case I
Case 1
    X = X + Asc(Mid(username, I, 1)) * 17
Case 2
    X = X + Asc(Mid(username, I, 1)) * 32
Case 4
    X = X + Asc(Mid(username, I, 1)) * 66
Case Else
    X = X + Asc(Mid(username, I, 1)) * 45
End Select
Next I

user = Trim(Str(Abs(Not (X))))
If Len(user) < 5 Then
    user = user + "50210"
End If
user = Mid(user, 1, 5)

XX = 0
For I = 1 To Len(machineid)
Select Case I
Case 1
    XX = XX + Asc(Mid(machineid, I, 1)) * 21
Case 2
    XX = XX + Asc(Mid(machineid, I, 1)) * 55
Case 4
    XX = XX + Asc(Mid(machineid, I, 1)) * 34
Case Else
    XX = XX + Asc(Mid(machineid, I, 1)) * 86
End Select
Next I

machineid = Trim(Str(Abs(Not (XX))))
If Len(machineid) < 5 Then
    machineid = machineid + "20507"
End If
txtReg.Text = machineid + user
End Sub

已经有(0)位网友发表了评论,你也评一评吧!
原创文章如转载,请注明:转载自Eddy Blog
原文地址:http://www.rrgod.com/decryption/332.html     欢迎订阅Eddy Blog

记住我的信息,下次不用再输入 欢迎给Eddy Blog留言